Entrepreneur

Sr. No Name of Alumini Fourm
1 Mr.Akshay Ghadge Microcraft Enterprises,Satara
2 Mr. Sachin Mane SPION NDT Testing & Engineering Services, Satara.
3 Mr. Shahrukh Shaikh SBK Engineers Pvt.Ltd., Koregaon, Satara
4 Mr. Mustakeem Bagwan Car Service Station, Satara
5 Mr. Suraj Pawar Unique House Design, Satara.
6 Mr. Rohit Jadhav Tremix Flooring, Sankalp Construction Satara
7 Mr. Prathmesh Pimple Construction Business, Satara
8 Mr. Saurabh Dhenge Construction Business, Kolhapur
9 Mr.Rafik Shaikh Zainton Technologies, Pune
10 Mr. Felex Dias Fdias Pvt.Ltd., Pune
11 Mr. Rushikesh Kanse pailwan Panshop, Satara
12 Mr. Raviraj Mane Ceramic Car Care, Satara